Jasná štruktúra diela

Každá seminárna práca, hoci sa väčšinou jedná o kratší útvar do 10 strán, by mala byť jasne štruktúrovaná a mala dodržiavať všetky formálne náležitosti. V úvode tohto projektu by mal byť jasne pomenovaný študovaný problém či výskumná otázka, ktorej sa bude autor zaoberať, prípadne hypotéza, ktorú máte za úlohu, na ktorej sa hľadá odpoveď. Táto časť by zároveň mala obsahovať stručný prehľad postupu autora a štruktúru celého úlohy teda zdôvodnenie prečo je text členený práve určitým spôsobom.

Stručná analýza

Vlastné ťažisko, ktoré obsahuje seminárna práca by sa malo venovať jednak všeobecným východiskám, z ktorých autor vychádza (napríklad metodológie, vecný kontext, stručné zhrnutie teoretických prístupov k danej problematike). Táto časť má vlastne podobu stručné analýzy dostupnej literatúry, prípadne diskusiu s prístupmi iných autorov. Samozrejme nie všetky témy umožňujú takéto štruktúrovanie, avšak u väčšiny vedných odborov sú študenti s teoretickými prístupmi zoznamovaní a túto svoju znalosť by mali pri písaní projektu preukázať. Potom nasleduje vlastné autorské spracovanie danej témy, ktorému je pri posudzovaní projektu hodnotiteľom venovaná pochopiteľne najväčšiu pozornosť.