Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum Prešov
 
   
Zaregistrujte sa na Rocepo.sk   Prihlásiť
Hlavné Menu
Vzdelávanie Rómov
Odporúčame...
Vzdelávanie Rómov


Organizácie v SR (19)
Organizácie v zahraničí (2)


Počet organizácií v našej databáze: 21


Organizácie participujúce na vzdelávaní detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Kategória: Organizácie v SR
Visitgipsy.sk - Rómske internetové rádio Obľúbené Pridané 15.5.2008 8:54

Ukážky zvykov, zaujimavé videá, v galérii najdete fotografie z rómskeho prostredia, zoznámenie z jazykom, kuchyňou a osobitým spôsobom života.

Navštívené 5347

Kategória: Organizácie v SR
VisitZdruženie Orava Obľúbené Pridané 31.10.2005 15:38

Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
je nezisková, mimovládna a profesijná organizácia, zastupujúca záujmy detí, pedagógov, rodičov a sympatizantov školy.

Navštívené 6533

Kategória: Organizácie v SR
VisitVýskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Obľúbené Pridané 31.10.2005 15:38

VÚDPaP je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu dieťaťa, podmienok, ktoré tento vývin determinujú, a spôsobov, ako ho možno pozitívne ovplyvniť. Pracovisko s takýmto zameraním nemá ani Slovenská akadémia vied, ani vysoké školy.

Navštívené 5520

Kategória: Organizácie v SR
VisitMetodicko-pedagogické centrum, Bratislava Obľúbené Pridané 31.10.2005 15:37

Rozpočtová vzdelávacia a odborno-metodická inštitúcia Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

Navštívené 5443

Kategória: Organizácie v SR
VisitKatedra rómskej kultúry - Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Obľúbené Pridané 31.10.2005 15:37

Katedra rómskej kultúry (KRK) vznikla v apríli 1990 s cieľom pripravovať učiteľov rómskych detí pre I. stupeň základných škôl.
Založením katedry bola vytvorená možnosť pripravovať kvalifikovanú rómsku inteligenciu (pedagogických a neskôr osvetových a sociálnych pracovníkov) ako aj uchádzačov o štúdium z radov majoritnej spoločnosti s cieľom optimalizovať sociálno-kultúrne pomery Rómov v Slovenskej republike.

Navštívené 4618

Kategória: Organizácie v SR
VisitNadácia Škola dokorán Obľúbené Pridané 31.10.2005 15:37

Nadácia Škola dokorán sa sformovala z pôvodnej Nadácie Head Start Program, vzniknutej 4. 7. 1994 a zameranej na stimuláciu inštitucionálnej a rodinnej výchovy detí predškolského veku a na podporu detí zo sociálne odkázaných a málopodnetných rodín.

Ciele:
- Facilitácia celoživotného komunitného vzdelávania.
- Eliminácia diskriminácie detí zo znevýhodneného prostredia.
- Vytváranie rovnakých vstupov a príležitostí pre rozvoj detského potenciálu.
- Zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania.

Navštívené 5829

Kategória: Organizácie v SR
VisitPDCS - Partners for Democratic change Slovakia Obľúbené Pridané 31.10.2005 15:37

PDCS sa vo svojej činnosti zameriava hlavne na poskytovanie vzdelávacích, tréningových, konzultačných a facilitačných služieb pre domáce i zahraničné organizácie. Okrem toho PDCS prostredníctvom svojich aktivít podporuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, vyhľadáva a facilituje zárodky spolupráce rôznych skupín občanov, ale aj vládnych, samosprávnych a mimovládnych organizácií.

Navštívené 6461

Kategória: Organizácie v SR
VisitMetodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica Obľúbené Pridané 31.10.2005 15:37

Inštitúcia zriadená Ministerstvom školstva SR, ktorej poslanie je zabezpečovať ďalšie vzdelávanie učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov materských, základných a stredných škôl v stredoslovenskom regióne.

Navštívené 4310

Kategória: Organizácie v SR
VisitUniverzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Obľúbené Pridané 31.10.2005 15:36

Poslaním fakulty je slobodne uskutočňovať vedecký výskum v oblasti edukácie, výchovno-vzdelávaciu, umeleckú a kultúrnu činnosť a podieľať sa na všestrannom rozvoji fakulty, vedy a vzdelanosti v Slovenskej republike.

Navštívené 5184

Kategória: Organizácie v SR
VisitObčianske združenie Nádej deťom Obľúbené Pridané 31.10.2005 15:36

Cieľom Občianskeho združenia je pomáhať rómskym sociálne neprispôsobivým a sociálne slabým rodinám pri rovnomernom rozvoji osobnosti v telesnej, duševnej i duchovnej oblasti uplatňovaním kresťanských princípov v ich živote.

Navštívené 5331

Copyright © 2003-2006 ROCEPO  |  Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum Prešov